POLITIKA kvality

Vedení laboratoře společnosti SPADIA LAB Brno, s.r.o. vyhlašuje politiku kvality v tomto znění:


1. Rozsah služeb poskytovaných laboratoří
Laboratoř poskytuje služby v oblasti laboratorní medicíny - základní a speciální biochemická a hematologická vyšetření pro praktické a odborné lékaře v regionu.

2. Cíl systému managementu kvality
Poskytnout uživatelům našich služeb (lékaři, pacienti) vysokou kvalitu a maximální věrohodnost výsledků laboratorních vyšetření (výsledky bez chyb).

Spolupráce s lékaři a pacienty od definování požadavků, odběru biologického materiálu a zajištění jeho dopravy až po interpretaci výsledků laboratorního vyšetření je součástí poskytovaných služeb.

Budeme sledovat spokojenost uživatelů s nabízenými službami, reagovat na jejich podněty, připomínky, požadavky a snažit se tuto významnou zpětnou vazbu komunikace co nejvíce zefektivnit.

3. Kvalita laboratorních zkoušek - prohlášení o standardu služeb laboratoře
Pracoviště provádí veškerá laboratorní vyšetření podle doporučení výboru ČSKB (IFCC) a dalších odborných společností (ČHS, ČSAKI).

Vysoká kvalita laboratorních vyšetření je zajištěna standardními operačními postupy, moderní a věrohodnou přístrojovou technologií, používáním kvalitních souprav IVD MD se značkou CE.

Prováděné akreditované laboratorní testy jsou verifikovány/validovány, je zaveden účinný systém interní kontroly kvality.

Pravidelnou účastí v systémech mezilaboratorního porovnávání (externí kontrola kvality) je dokumentována kvalita laboratorních vyšetření.

Laboratoř je akreditována podle normy ČSN EN ISO 15189:2012.


4. Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků a zlepšování systému kvality
Budeme kontinuálně zvyšovat odbornou úroveň všech pracovníků.

Všichni pracovníci, podílející se na činnostech spojených s laboratorními vyšetřovacími postupy jsou seznámeni s dokumentací systému kvality a jsou vedeni k dodržování zásad správné profesionální praxe, kvality prováděných laboratorních testů a shody se systémem managementu kvality.

5. Závazek trvalé shody s požadavky normy, důvěryhodnost, nestrannost
Z pozice vedoucího laboratoře se zavazuji trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění požadavků definovaných mezinárodní normou ČSN EN ISO 15189:2012, trvale kultivovat a rozvíjet systém managementu laboratoře ve smyslu posilování jeho přehlednosti, důvěryhodnosti a nestrannosti.

Zavazujeme se přispívat k rozvoji laboratorní medicíny a pozitivně ovlivňovat úroveň zdravotní péče v našem regionu.


V Brně, 1. září 2015
Mgr. Roman Jelínek

Aktuality a události

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat