OCHRANA osobních údajů

Společnost SPADIA LAB, a.s. a její dceřiné společnosti jsou poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o zdravotních službách. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR).

Dle výše uvedeného máte ve vztahu k Vaším osobním údajům zejména následující práva:

 • právo přístupu k Vaším osobním údajům vedených našimi pracovišti,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů vedených našimi pracovišti,
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů vedených našimi pracovišti. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme po dobu stanovenou zákonem.
 • právo na vznesení námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů našimi pracovišti,
 • právo na omezení Vašich osobních údajů vedených naši pracovišti (např. do doby vyřešení Vašich námitek),
 • právo požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě smlouvy či Vašeho souhlasu v elektronické podobě.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat, kdy na těchto pracovištích nejsou požadovány žádné osobní údaje nad rámec plnění zákonných povinností zdravotnických pracovníkem bez Vaší výslovné žádosti. Takové osobní údaje jsou u nás uloženy na bezpečném místě po nezbytně nutnou dobu stanovenou právními předpisy a následně dochází k jejich řádné a úplné likvidaci.
Společnost SPADIA LAB, a.s. zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete před zahájením poskytování zdravotních služeb či v jejich průběhu a dále údaje shromážděné po dobu poskytování zdravotních služeb. Společnost SPADIA LAB, a.s. zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.  Zpracováváme zejména následující kategorie informací o svých pacientech:

 • identifikační údaje
  (např.:  jméno, příjmení, bydliště, pohlaví, datum narození, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění),
 • informace o Vašem zdravotním stavu,
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon).


Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat jiným poskytovatelům zdravotních služeb (např. smluvní laboratoře), zdravotním pojišťovnám, orgánům veřejné moci v nezbytně nutném rozsahu.
Společnost SPADIA LAB, a.s. je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje smluvním subzpracovatelům, se kterými uzavřela písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu sobecným nařízením o ochraně osobních údajů (např.: poskytovatelé IT systémů za účelem archivace dat).
Ochrana Vašich osobních údajů, stejně tak jako Vašeho zdraví, je pro nás prioritou!

KONTAKT NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MEDIVIS PRO a.s.,
sídlem Bezručova 413/2
741 01 Nový Jičín
IČ: 258 48 488

Osoba zastupující pověřence
v záležitostech GDPR:


Josef Pargač

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění výše zmíněných práv, se můžete obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Josefa Pargače, kterého můžete kontaktovat e-mailem gdpr@medivis.cz.

ČLÁNKY a novinky

NAKOUKNĚTE S NÁMI za zavřené dveře

 • a podívejte se jak vypadá práce v diagnostických laboratořích
 • co se děje se vzorky
 • záleží nám na každém výsledku 
Více informací