Spadia News č. 27

12.12.2018 | Martin Radina | Archiv

Vážené kolegyně, vážení kolegové, konec roku je na dohled a jako vždy je předvánoční období časem šíleného spěchu. Vánoce jsou pak především časem klidu, který nabízí možnost podívat se zpět, co jsme v daném roce udělali.

27. číslo Spadia news ke stažení

Ve zdravotnictví se toho moc nezměnilo – stále vidíme mnoho nespravedlnosti v úhradách, nekoncepčnost ve vzdělávání, strach politiků v zavádění větší spoluúčasti s důrazem na sociální spravedlnost, nezájem lidí o své zdraví – vždyť je vše zadarmo a mohl bych pokračovat v mnoha dalších příkladech.

Naše laboratoře prošly v roce 2018 kompletní reakreditací, tj. všechna naše oddělení byla auditována novými auditory a během této 3 týdenní kontroly nebyla nalezena ani jedna neshoda. Pro vás lékaře je to jedna z mnoha informací, že naše laboratoře splňují nejvyšší nároky na kvalitu prováděných vyšetření, ale především, že je zajištěna stabilita a bezpečnost všech procesů v laboratoři od odběrů, dopravy, přes analytickou fázi až po vydání výsledků.

V průběhu celého roku jsme průběžně investovali nemalé prostředky do nejmodernějších technologií, kdy mnohé jsou ve zdravotnických laboratořích unikátní. Jedná se zejména o vysoce výkonný genetický sekvenátor NextSeq, který je na Moravě jen ve výzkumných laboratořích, do imunologické laboratoře jsme pořídili vysoce výkonný ELISA robot, který dokáže v jednom běhu zpracovat desítky různých sérologických testů i v menších sériích, takže jsme schopni tato vyšetření vydávat rychleji. Nové technologie jsou i na odděleních hematologie, kde jsme pořídili jako první v ČR nový výkonnější imunohematologický automatický přístroj, na kterém se vyšetřují krevní skupiny a protilátky. Na oddělení klinické biochemie jsme zvýšili výkon rutinní laboratoře upgradem biochemické linky na nejvyšší dostupnou verzi.
Nové technologie se vyznačují zejména tím, že vyšetření na nich prováděná jsou up to date, jsou rychlejší a umožňují zavádění nových specifických testů, pomocí kterých můžete poskytovat kvalitnější péči vašim klientům.

Dlouhodobým nosným projektem naší laboratoře je širší využití počítačové techniky a elektronické komunikace. Během času se podařilo dosáhnout toho, že prakticky všichni lékaři dostávají do svých informačních systémů výsledky vyšetření v elektronické formě. V současnosti přibývá také lékařů využívajících i elektronickou žádanku, tj. elektronické objednávaní požadovaných vyšetření. Tato forma komunikace má výhodu zejména v tom, že jsou všechna požadovaná vyšetření evidována. Zvyšuje se tak bezpečnost pro pacienty, protože nedochází při přepisu k omylům. Díky možnosti předdefinování diagnostických skupin nedochází k „zapomínání“ na nějaká vyšetření a je zajištěna kontinuita, zejména při dispenzarizaci. SPADIA LAB podporuje všechny dostupné elektronické žádanky vycházející z datového standardu ministerstva zdravotnictví. Unikátním projektem v rámci ČR bylo vydání naší laboratorní příručky v knižní podobě. Výše popsaná elektronizace je samozřejmě moderní, ale přiznejme si, že možnost založení si konkrétních stránek se zajímavou informací stále neztratilo pro mnohé z nás přitažlivost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, o Vánocích si lidé přejí a děkují. Já bych při této příležitosti chtěl poděkovat veřejně a nahlas celému kolektivu naší laboratoře a také vám lékařům, kteří pravidelně využíváte našich služeb. Přeji Vám za celý kolektiv krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2019.

Za kolektiv SPADIA LAB
Martin Radina

VIRTUAL LAB technologie ve vašich službách

  • Komunikace mezi laboratoří a ordinací
  • Komunikace mezi ordinací a laboratoří pomocí elektronické žádanky
  • Pro spolupracující zdravotnická zařízení je zdarma
Co systém nabízí a jak jej získat